Стрийська початкова школа №12
 
_

Річний план роботи школи на 2023-2024 н. р.

 

 Погоджено:                                                                                                           Затверджено:          

 Педагогічною радою школи                                      Радою школи ,спільно з адміністрацією

 Протокол №10 від  29.08.22 р.                                                                  Голова ради школи                    

 Директор школи                                                                        ___________ Ю. Турик              

 Ю.В.Романюк                                                                                              

29.08.2022 р.                                             .                                                         29.08.2022 р.              

План роботи

Стрийської початкової школи №12

Стрийського району Львівської області

 

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2022/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Спрямувати зусилля на реалізацію  навчально- методичної теми: «Формування компетентностей вчителів і учнів в умовах Нової української школи».

З цією метою:

{C}·     Забезпечити якісну роботу методичного об’єднання  школи.

{C}·     Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, держави.

{C}·     Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

{C}·     Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.

{C}·     Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).

{C}·     Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.

{C}·     У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого  наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.

{C}·     Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, тощо.

{C}·     Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

{C}·     Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

{C}·     Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу так і поза межами школи.

{C}·     Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей любові до Батьківщини, громадянських  якостей.

{C}·     Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

{C}·     Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

{C}·     Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

{C}·     Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи, залучивши як бюджетні так і позабюджетні кошти (спонсорські кошти).

 

 

 

Розділ І. Управління освітнім процесом

1. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ 2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідаль

ний

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітка

про

виконання

1

Організувати ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Львівської обласної державної адміністрації, управління освіти Стрийської міської ради про підготовку та організований початок 2022/2023 навчального року.

Д о 31.08.

Директор

Інформа

ція

 

2

Забезпечити організацію освітнього процесу  за затвердженим в установленому порядку робочим навчальним планом на 2022/2023 навчальний рік.

з 01.09.

Директор

 

 

3

Сформувати оптимальну мережу закладу на 2022/2023 навчальний рік

до 31.08.

Директор

мережа

 

4

Забезпечити організований набір учнів до 1-го класу.

до 01.09.

Штих Г. В.

наказ

 

5

Затвердити шкільну мережу та контингент учнів на 2022/2023 навчальний рік.

03.09.

Директор

наказ

 

6

Скласти та здати статистичні звіти за формами ЗНЗ-1,   77-РВК.

до 05.09.

Штих Г. В.

звіти

 

 

7

Забезпечити комплектування закладу освіти педагогічними кадрами.

до 01.09.

Директор

наказ

 

8

Розподілити, погодити з профспілковим комітетом                          та затвердити педагогічне навантаження на 2022/2023 навчальний рік.

до 05.09.

Директор

наказ

 

9

Узгодити розклад занять з санепідемстанцією міста

до 31.08.

Директор

розклади

 

10

Скласти та затвердити розклад предметів варіативної складової робочого навчального плану.

до 31.08.

Директор

розклад

 

11

Організувати навчання за інклюзивною формою для дітей та підлітків.

з 01.09.

Директор

наказ

 

12

Забезпечити нормативне збереження та ведення особових справ учнів по класах.

з 01.09. упр. року

Директор, класні керівники

наказ

 

13

Забезпечити нормативне збереження класних журналів.

з 01.09.

упр. Року

Директор

наказ

 

14

Забезпечити нормативність ведення класних журналів

з 01.09.

  

Директор

наказ

 

15

Провести інструктивно-методичну нараду педагогічних працівників щодо ведення ділової документації.

до 31.08.

Голова ШМО

протокол

 

16

Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до нового навчального року.

05.08.

Директор

наказ

 

17

Забезпечити участь вчителів в районній серпневій конференції педагогічних працівників.

27.08.

Директор

Розпоряд

ження

 

18

Організувати роботу щодо вивчення педагогічними працівниками рекомендацій інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2022/2023 н. р.

До 01.09.

Голова ШМО

нарада

матеріали методич

них об’єднань

 

19

Провести урочисті святкування Дня знань за участю представників органів освіти батьківської громадськості.

01.09.

Сов,як О. Є.

Климковська І. В.

сценарій

 

20

Провести перший тематичний урок.

01.09.

Класні керівники

конспекти уроків

 

21

Провести інструктаж з БЖД.

 

01.09.

класні керівники

інструктажі

 

22

Забезпечити проведення медичних оглядів працівників закладу до початку навчального року.

до 30.08.

Директор

наказ

 

23

Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки України на 2022/2023 навчальний рік, організованого   їх розподілу серед учнів.

серпень – вересень

Директор

замовлен

ня

 

24

Забезпечити наявність навчальних програм інваріантної                 та варіативної складових робочого навчального плану.

до 01.09.

Директор

перелік

 

25

Вжити невідкладних заходів щодо завершення ремонтних робіт та благоустрою території закладу, підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року   та створення санітарно-гігієнічних умов.

до 25.08.

Директор

звіт

акт

 

26

Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку         для працівників закладу на 2022/2023 навчальний рік.

до 31.08.

Директор

наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Поновити наочність з правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

До 31.08.

Класні керівники

наочність

 

 

 

2. ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ  ОСВІТИ

 (КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ)

(постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти»)

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Опрацювати на засіданні шкільного МО вчителів початкових класів:

-      Державний стандарт початкової  освіти;

-      НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 13 ЛИПНЯ 2021 Р. № 813 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

 

 

вересень

 

 

 

Голова ШМО

 

 

 

 

 

2.

Опрацювати базові навчальні програми для початкової школи

серпень

Вчителі початкових класів

 

3

Забезпечити   учнів початкових класів підручниками, іншим навчальним приладдям (Відповідно до вимог НУШ)

серпень

Адміністрація школи

 

4

Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів початкових класів

1 раз на рік

    Медпрацівник

 

5

Забезпечити умови навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі (інклюзивне навчання)

упродовж року

Адміністрація школи

 

6

Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей

постійно

Директор

 

7

Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів

постійно

Учителі початкових класів, адміністрація школи

 

8

Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів початкових класів.

постійно

Адміністрація школи 

 

9

Спрямувати роботу  школи  на виконання нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом року

Адміністрація школи

 

10

Здійснювати контроль за виконанням Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом року

Адміністрація школи

 

 

3. Моніторингові дослідження якості освіти

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконан

ня

1.

Здійснення діагностування:

- учнів 1-х класів з метою вивчення рівня адаптивності першокласників у школі;

Вересень

Юрчишин О. А.

 

- учнів 4-х класу з метою вивчення рівня готовності учнів до переходу в основну школу

Січень

Юрчишин О. А.

 

- під час здійснення планового внутрішньошкільного контролю під час вивчення  стану викладання навчальних предметів

Жовтень–березень

 

 

Директор

 

2.

Проведення анкетування:

- учнів, батьків з метою підготовки робочого навчального плану на наступний навчальний рік, розподілу варіативної складової

Квітень

Директор

 

- вчителів, учнів, батьків під час проведення атестації вчителів

Лютий

Директор

 

3.

Контроль ведення шкільної документації, атестації педагогічних працівників

Лютий, травень

Директор

 

4.

Узагальнення результатів.

Жовтень–травень

Директор

 

5.

Прийняття управлінських рішень

Упродовж навчального року

Директор

 

6.

Регулювання вищезазначених процесів

Систематично

Директор

 

4. Організація роботи класних керівників

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

Виконан

ня

{C}1.                   

Організація чергування класів та класних керівників на  2022/2023 н. р.

Директор

До 01.09.2022

Графік

 

{C}2.                   

Надання методичної допомоги класним керівникам

Директор

До 10.09.2022

Інформа

ція

 

{C}3.                   

Складання  графіків відкритих класних годин, проведення лінійок

Директор

До 16.09.2022

Графіки

 

{C}4.                   

Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму

Директор

Протягом року

Звіт, наказ

 

{C}5.                   

Перевірка стану ведення щоденників учнями 3-4-х класів

Адміністрація

Протягом року

Довідка

 

{C}6.                   

Організація збору інформації про відвідування учнями занять

 Класні керівники

Щоденно, щотижня

Журнали

 

{C}7.                   

Контроль за відвідуванням учнями занять

Директор

Протягом року

Інформа

ція, наказ

 

{C}8.                   

Контроль класних журналів

Адміністрація

Жовтень,

січень,

березень,

червень

Наказ

 

{C}9.                   

Аналіз стану роботи виховної роботи за

І семестр і ІІ семестр 2022/2023 н. р.

Директор

Грудень,

Червень

Наказ

 

{C}10.               

Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед дітей за

І семестр і ІІ семестр 2022/2023 н. р.

Директор

Грудень,

Червень

Наказ

 

{C}11.               

Відвідування учнів пільгових категорій вдома та складання актів обстеження

Класні керівники

До 28.09.2022

Акти

 

{C}12.               

Оформлення  класних куточків, куточків національної символіки, профілактики дитячого травматизму.

Класні керівники

До 06.09.2022

Усна доповідь

 

5. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнення

Відмітка про

виконання

{C}1.        

Олімпійський тиждень

Класні керівники

Вересень

Наказ

 

{C}2.        

Організація та проведення  свята для молодших школярів «Козацькі розваги»

Вихователі ГПД

Жовтень

Фотозвіт

 

{C}3.        

Участь учнів у шкільному  змаганні «Веселі старти»(3-4 класи)

Вихователі ГПД

Листопад-грудень

Наказ

 

{C}4.        

Участь у спортивно-розважальному святі «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

Класні керівники

Квітень

Фотозвіт

 

 

 

6. Заходи із зміцнення здоров’я учнів

з/п

Зміст роботи

Відповідальні

за виконання

Дата

виконання

Форми узагальнен

ня

Відмітка про

виконан

ня

 1.  

Забезпечити санітарно-гігієнічні умови навчання в класах: достатнє освітлення, відповідність меблів зросту учнів, провітрювання, вологе прибирання, озеленення.

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Інформація

 

 1.  

Провести моніторинг гарячого харчування

Директор

Упродовж 

навч.

Інформація

 

 1.  

Розробити методичні рекомендації для батьків та вчителів

Класні керівники

Методичні рекоменда

ції

Методичні рекоменда

ції

 

 1.  

Провести моніторинг захворювань

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Інформація

 

 1.  

Оформити листи здоров’я учнів

Медсестра

Упродовж 

навч.

Лист здоров'я

 

 1.  

Проводити роботу з пропаганди здорового способу життя

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Звіт

 

 1.  

Продовжувати проведення фізкульт-хвилинок на уроках

Класні керівники, вчителі-предметники

Упродовж  навчального

року

Інформація

 

 1.  

Проведення бесід з профілактики дитячого травматизму

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Класні журнали, щоденники

 

 1.  

Рейд безпеки дорожнього руху 

« Увага! Діти на дорогах!» ; урок «Безпека на дорозі-безпека життя»; виставка малюнків «Безпечна дорога» для учнів 1-4 класів;

Класні керівники

Протягом року

Інформація

 

 1.  

Участь у спортивно-масових та оздоровчо-спортивних заходах

 різного рівня

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

 

 1.  

Проведення Олімпійських уроків

Класні керівники

Вересень

Фотозвіт

 

 1.  

Проводити шкільні конкурси малюнків щодо пропаганди здорового способу життя

Класні керівники

Упродовж  навчального

року

Фотозвіт

 

 

7. Організація роботи з розвитку та підтримки

інтелектуальних і творчих здібностей учнів

Зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

Рівень обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1.Виявити учнів школи, які братимуть участь у роботі в конкурсах, змаганнях

Вересень-

Жовтень

Вчителі-предметники

НД

Список  обдарованих учнів

 

2.Проводити підготовчу роботу з учнями, які беруть участь в учнівських конкурсах.

 

Жовтень

Голова ШМО

НД

Завдання для роботи з обдарованими дітьми

 

3. Поновити банк даних «Обдаровані діти»

Вересень

Голова ШМО

 

Банк даних

 

4. Проводити консультації  для батьків обдарованих дітей

Упродовж навчально

го  року

Вчителі-предметники

 

Книга відвідування

 

5. Організувати додаткові заняття з обдарованими дітьми

Упродовж навчально

го  року

Вчителі-предметники

НД

Усна доповідь

 

6. Організувати участь  у  Всеукраїнському  конкурсі  знавців  української  мови  ім. П. Яцика

Жовтень

Класні керівники

НД

Наказ

 

7. Організувати участь у Міжнародних інтерактивних конкурсах «Колосок», «Кенгуру» тощо

Протягом року

Класні керівники

НД

Інформа

ція

 

8. Організувати участь у предметних тижнях

Упродовж навчально

го року

Голова ШМО

НД

Наказ

 

9. Організувати участь у   Інтернет-олімпіадах

Упродовж навчально

го  року

Класні керівники

НД

Інформа

ція

 

8.  Робота з профілактики злочинності серед учнів школи

з/п

Термін

Зміст роботи

Відповідальний

Вихід

Відмітка про виконанння

1.

До 05.09.2022

Збір інформації про дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2022/2023 навчального року в ЗНЗ району (з контингенту учнів школи), та  вжиття заходів   щодо залучення таких дітей до навчання.

Директор

Звіт

 

2.

Упродовж  навчального року

Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей  вчителям, батькам та учням

Класні керівники

Інформація

 

3.

Упродовж  навчального року

Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи

Директор

Класні керівники

Журнали

 

4.

Упродовж  навчального року

Здійснення контролю за своєчасним виявлення та постановкою на облік неповнолітніх, схильних до скоєння протиправних дій

Директор

Інформація

 

5.

Упродовж  навчального року

Проведення профілактичних бесід з учнями щодо запобігання  злочинності

Класні керівники

Записи в журналах, інформація 

 

6.

Упродовж  навчального року

Своєчасне виявлення та постановка на облік сімей, у яких батьки (особи, які їх замінюють) не забезпечують необхідних умов для життя, навчання, виховання та розвитку неповнолітніх

Директор

Класні керівники

Інформація

 

7.

Упродовж  навчального року

Обговорення на нарадах при директорові питання щодо стану роботи з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів навчальних закладів

Директор

 

Інформація

 

8.

Вересень

Участь у Всеукраїнському рейді «Урок»

Директор

Інформація

 

 

9. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО  ЗАКІНЧЕННЯ

2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

 

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідаль

ний

Контроль за інформаційним забезпечен

ням

 

 

Відмітка

про

виконання

 

1.

Організувати ознайомлення, повторення та вивчення нормативних документи та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Депертаменту науки і освіти Львівської облдержадміністрації про порядок організованого закінчення 2022/2023 навчального року

 

квітень – травень

Директор,

вчителі-предметники,

класні керівники

нарада

при директоро

ві

 

2.

Організувати вивчення та повторення Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015762, з вчителями, батьками, учнями.

квітень

Директор,

вчителі-предметники,

класні керівники

нарада

при директоро

ві

 

3.

Забезпечити організоване закінчення навчальних занять, якісне виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочого навчального плану у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України

травень

вчителі-предметники

класні журнали

 

4.

Здійснити  річне оцінювання з навчальних предметів згідно методичних рекомендацій у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України

 

травень

вчителі-предметники

класні журнали

 

5.

Провести засідання педагогічної ради про перевід учнів 1-4-х класів до наступних класів

травень

 

Директор

протоколи

 

6.

Підготувати папку з нормативними матеріалами щодо закінчення 2022/2023 навчального року

квітень

Директор

папка

 

7.

Організувати і провести урочисті заходи:

{C}·       свято Останнього дзвоника;

{C}·       урочистості з нагоди випуску учнів 4 класу зі школи

травень-червень

Директор,

Сов,як О. Є., Климковська І. В.

накази

сценарії

 

               

 

10.  ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідаль

ний

Контроль за інформаційним забезпечен

ням

 

Відмітка

про

виконан

ня

 

{C}            1.           

Організувати роботу з вивчення правил пожежної безпеки

Протя

гом навчального року

Класні керівники

План роботи

 

{C}            2.           

Проводити з учнями бесіди з питань протипожежної безпеки

Протя

гом навчального року

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            3.           

Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог»

вересень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            4.           

Бесіда»Дії під час виникнення пожежі в багатоповерховому будинку»

жовтень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            5.           

Бесіда «Правила експлуатації побутових нагрівальних електро- та газоприладів»

Листо

пад

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            6.           

Бесіда «Пожежонебезпечні речовини та матеріали. Пожежна безпека при поводженні з синтетичними речовинами»

грудень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            7.           

Пожежонебезпечні об’єкти. Новорічні свята; ялинка, гірлянди; користування пічками, камінами»

грудень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            8.           

Бесіда «Правила пожежної безпеки у вашому домі. Гасіння пожежі в квартирі. Правила поводження під час пожежі»

січень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}            9.           

Бесіда «Запобігання виникненню пожежі від електроструму та правила гасіння пожежі, викликаної електрострумом. Дії учнів при пожежі»

лютий

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          10.         

Бесіда «Домедична допомога постраждалим від пожеж. Шкідливість і небезпечність куріння»

березень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          11.         

Бесіда «Основні правила пожежної безпеки під час відпочинку у лісі»

квітень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          12.         

Організовувати та проводити навчальні евакуації

Прот. н. р.

Класні керівники

 

 

{C}          13.         

Проводити конкурси малюнків на протипожежну тематику

вересень

травень

Класні керівники

Інформації

 

{C}          14.         

Проводити тематичні класні години на протипожежну тематику

Раз на семестр

Класні керівники

Інформації

 

11. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОМУ

ТРАВМАТИЗМУ СЕРЕД УЧНІВ ШКОЛИ

 

з/п

Назва заходу

Термін

виконання

Відповідаль

ний

Контроль за інформаційним забезпечен

Ням

Відміт

ка про вик.

 

{C}          15.         

Проводити з учнями бесіди з питань дотримання правил дорожнього руху

Протягом навчального року

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          16.         

Бесіда «Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Наземні, надземні, підземні переходи.

вересень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          17.         

Бесіда «Типи перехресть. Правила переходу дороги на перехрестях»

вересень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          18.         

Бесіда «Правила переходу вулиці після виходу з транспорту»

жовтень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          19.         

Бесіда «Дорожні знаки»

листопад

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          20.         

Бесіда «Дорожня розмітка»

грудень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          21.         

Бесіда «Рух за сигналами регулювальника»

січень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          22.         

Бесіда «Пасажир в автомобілі»

лютий

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          23.         

Бесіда «Основні види ДТП. Поведінка при ДТП»

березень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          24.         

Бесіда «Безпека руху велосипедиста»

квітень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          25.         

Проводити конкурси малюнків на тему безпеки дорожнього руху

вересень

травень

Класні керівники

Розробки заходів

 

{C}          26.         

Проводити тематичні класні години на тему безпеки дорожнього руху

Раз на семестр

Класні керівники

Розробки заходів

 

                   

Розділ ІІ. Управління діяльністю педагогічного колективу

{C}1.     {C} Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

за виконання

Рівень обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконан

ня

Провести педради

1 Про підсумки роботи у 2021-2022 н. р. та пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової української школи в 2022/2023 навчальному році.

Про затвердження річного плану роботи школи/Директор/

Серпень

Директор

ПР

Рішен

ня педради

 

2. Про реалізацію науково-методичної теми у НВР. Про творче використання інновацій у навчально-виховному процесі вчителями школи, їх вплив на результати й досягнення ключових компетенцій учнів.

Грудень

Директор

ПР

Рішен

ня  педради

 

3. На шляху до  Нової української школи: від компетентності вчителя до компетентності учня.Творче використання методу проектів у навчально-виховному процесі в контексті формування ключових компетентностей учнів.

Січень

Зіник І. М.

НД

Рішен

ня педради

 

4. На шляху до  Нової української школи: підготовка школярів до життя в соціумі. Класні і позакласні  заходи як засіб підтримки освітніх запитів дітей. Виховна система школи.

Травень

Штих Г. В.

НД

 

 

5.На шляху до  Нової української школи: від компетентності вчителя до компетентності учня .Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків, спортивних секцій.

Про закінчення навчального року

Травень

Голова ШМО

НД

 

 

Про переведення учнів 1-4 класів до наступних класів

Про випуск зі школи учнів 4 класу.

/Директор/

Травень

Директор

ПР

 

 

2. Науково-дослідницька робота  вчителів

Зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

Рівень

обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконання

1. Використання   iнформацiйно-комунікаційних технологiй при вивченнi предметiв  iнвapiaнтної та варiативної складових навчального плану

Упродовж навчального року

Голова  ШМО

МО

Інформа

ція

 

2. Організація роботи гуртків на базі школи, участь у конкурсах, виставках

Упродовж навчального року

Голова  ШМО

МО

Звіт

 

3. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

Зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

Рівень обговорення

Форми

узагальнення

Відмітка про виконан

ня

1. Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану управління освіти  і планом курсової перепідготовки

До 05.09.2022

за окремим

графіком

 

Директор

НД

Наказ

 

2. Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2022/2023 н. р

До

10.09.2022,

за окремим

графіком

Директор

НД

 

 

3. Скласти і затвердити список вчителів, що атестуються

До  10.10.2022 р.

Директор

НД

Графік проходжень

ня атестації

 

4. Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та відвідування

До  01.10.2022 р.

Директор

НД

Графік

 

5. Організувати відвідування колективних форм методичної роботи міста

За планом

Директор

НД

Інформація

 

6.Організувати проведення  відкритих уроків вчителями, що атестуються

Упродовж

навч. Року

Директор

 

НД

Графік,

КК

 

7. Провести предметні дні, предметні тижні  за відповідним  графіком

 

Упродовж

навч. Року

 Голова ШМО

 

 

МО

Звіт про проведен

ня

 

 

 

                    

                                               Серпень

 

 

 

 

№з/п

Зміст роботи

Відповідаль-ний

Стан виконання

Відм. про викон.

І. Діяльність колективу зі створення умов для реалізації Закону України

«Про загальну середню освіту»

 

 

 

1

Провести батьківські збори з батьками майбутніх першокласників із таких питань:

• підготовка дітей до навчання в школі;  

• ознайомлення з нормативними документами

Директор, класний керівник 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

До 5.09.22 р.

 

2

Наради при директорові

1. Про режим  роботи  школи у 2022/2023 навчальному році

2. Про хід підготовки до Свята Першого дзвоника та першого уроку

3. Про проходження медогляду працівниками школи у 2022 році.

4. Про стан залучення дітей шкільного віку мікрорайону школи до навчання

5. Про стан готовності школи до початку навчального року

6. Про організацію чергування по школі учителів та учнів в 2022/2023 навчальному році.

7. Про розклад уроків на 2022/2023 н. р..

8. Про попередню мережу та контингент учнів школи на 2022/2023 навчальний рік.

9. Про тарифікацію педагогічних працівників  у 2022/2023 навчальному році

 

3-4 тиждень

 

 

3

Провести інструктаж батьків першокласників щодо вимог до організації  навчання дітей

Класний керівник 1 класу

До 02.09.22

 

4

Укомплектувати клас-кабінет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     для учнів 1 класу відповідно до Концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Класний керівник

До 31.08

 

5

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, харчоблоку, класів, кабінетів до початку н. р.

Адміністрація

До 30.08

 

П. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

1

Забезпечити організований початок навчального процесу:

• перевірити наявність програм, методичних посібників, нормативних документів;

 проконтролювати оформлення класних кімнат

Адміністрація

До 31.08

 

    2

Видати накази по школі:

• «Про підготовку та організований початок  навчального року»;

• «Про розподіл педагогічного навантаження, призначення класних керівників»;

• «Про організацію роботи МО, класних керівників, адміністрації школи»;

• «Про планування роботи ЗНЗ, ведення книги наказів з основної діяльності, алфавітної книги»;

• «Про  ведення книги руху учнів, класних журналів та особових справ»;

• «Про штатний розпис, графік роботи педпрацівника та обслуговуючого персоналу, медогляд та  медичні книжки»;

 • «Про режим роботи ЗНЗ, розклад   уроків»;

 • «Про приписи органів державного нагляду та заходи , щодо усунення встановлених порушень та недоліків»;

• «Про ведення статистичної звітності за формою№77-РВК, накази про призначення(звільнення) педпрацівника, особові справи, трудові книжки вчителів»;

• «Про графік проведення курсової перепідготовки на рік  педагогічних працівників школи»;

• «Про організацію навчання за інклюзивною формою»;

•  «Про організацію виховної роботи в школі»;

•  «Про організацію роботи щодо попередження травматизму, дотримання вимог техніки безпеки тощо»;

• « Про призначення відповідального за організацію харчування учнів школи»

•  «Про створення бракеражної комісії»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Визначення інтересів , здібностей та нахилів учнів в рамках роботи  з обдарованими дітьми.

Класні керівники

До 12.09

 

IІІ. Становлення й розвиток виховної системи,

заходи з реалізації Концепції націонано-патріотичного учнів

 

1

Підготувати першокласників та випускників школи до про­ведення свята Першого дзвоника

Кл. керівники 1 та 4 класів, вчитель музики

До 31.08

 

2

Участь  в заходах  присвячених Дню Незалежності України та Дню Прапора.

 

 

Класні керівники

23-24.08

 

                              IV. Науково-теоретична, методична робота з кадрами

 

           

 

 

1

         Педагогічна рада №1 ( серпень)

 1. Про виконання рішень попередніх педрад

 2. Про підсумки діяльності навчального закладу у 2021/2022 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році.

 3. Погодження освітньої програми, річного плану роботи, робочого плану школи на 2022/2023 навчальний рік.

4. Про нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2022/2023 навчального року.

 5. Про виконання угоди з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору, проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в навчальному закладі на 2022-2023 н. р..

5. Про підсумки роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік.

6.  Про підсумки роботи щодо профілактики злочинності, правопорушень серед учнівської молоді у 2021/2022 навчальному році та завдання на 2022/2023 навчальний рік. Заходи з правової пропаганди серед учнів школи.

 7. Про організаційну роботу щодо виконання чинного законодавства України з соціального захисту учнів.

8. Затвердження Плану заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу.

9. Заходи під час воєнного стану  в школі. Організація роботи закладу під час війни.

10. Про структуру нового 2022-2023 н. р.

 11. Про затвердження педнавантаження вчителів на  2021-2022 н. р.

 

Директор

До 30.08

 

2

Узяти участь у засіданнях районних методичних об'єднань і серпневій конференції

Вчителі

За планом РМК

 

 

                                      V. Охорона та зміцнення здоров'я учнів

 

1

Видати накази по школі:

 • «Про призначення відповідальних за дотримання техніки безпеки»;

• «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки житгєдіяльності»;

• «Про створення комісії для проведення розслідувань нещас­них випадків»;

• «Про дотримання вимог протипожежної безпеки та дії працівників у випадку пожежі»;

  «Про організацію роботи з пожежної безпеки та дії працівників у випадку пожежі»

Директор

До 30.08

 

VI. Про співдружність сім'ї, школи,

громадськості,    позашкільних установ

із метою розвитку особистості учнів

1

Організувати роботу  зі зверненнями громадян відповідно                       до наступної системи:

{C}-  {C}дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);

{C}-  {C}забезпечення громадян правом прийняття особистої участі    у розгляді звернень, скарг;

{C}-  {C}забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;

{C}-  {C}здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;

{C}-  {C}визначати причину повторних звернень,  усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;

- здійснювати розгляд питання про роботу із зверненнями громадян  на нарадах.

 

Провести круглий стіл спільно з батьківським комітетом  «Створення комфортного середовища для здобування знань учнями»

Директор, голова БР

До 01.09

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01.09

 

 

 

 

28.08

 

VII. Фінансово-господарська діяльність

 

1

Видати накази по школі:

- «Про призначення матеріально відповідальних осіб і про­ведення інвентаризації матеріальних цінностей у навчальному закладі»;

 -«Про розподіл функціональних обов'язків між адміністративними працівниками школи»

 

 

 

 

 

Директор

До 01.09

 

                               VIII. Система внутрішньошкільного контролю в серпні

 

 

Вид контролю

І тиждень

II тиждень

Ш тиждень

IV тиждень

Оглядовий

 

Готовність кабінетів до нового навч. року (акт готовності)

 

Стан опрацювання

нормативних документів

                                                                              

Тематичний

 

 

Узгодженість і скорегованість плану­вання всіх структурних підрозділів

 

Фронтальний

 

 

Підготовка медичних документів для розподілу дітей на групи з фізкультури

Зміст і основні

напрями

діяльності педколективу

(педрада)

Попереджуваль

ний

 

Підготовка

вчителів до участі

в засіданнях  МО (НД)

 

 

Класно-урочний

 

Організація класних

Колективів

 

 

Персональний

 

 

 

Організація роботи  вчителів «Методична робота в школі»

Повторний

 

 

 

Готовність кабінетів до нового навчального року (нарада при директорові)